Είσοδος Μελών

Ιατρικός

Με τον όρο ‘Ιατρικός Τουρισμός’ ορίζεται ευρέως η παροχή οικονομικά 
ανταγωνιστικής ιδιωτικής ιατρικής φροντίδας σε συνεργασία με την τουριστική 
βιομηχανία σε ασθενείς που έχουν ανάγκη χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και 
άλλων εξειδικευμένων μορφών θεραπείας εκτός της χώρας προέλευσής τους. 
Ο Ιατρικός Τουρισμός περιλαμβάνει όπως και τα άλλα τουριστικά προϊόντα, 
πέραν της ιατρικής περίθαλψης στα καλύτερα νοσοκομεία, υπηρεσίες 
μεταφοράς, ενημέρωσης, ξενάγησης, εστίασης και διαμονής σε ξενοδοχεία 4* και 
5*. Έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό την υπηρεσία της ιατρικής φροντίδας σε 
αντίθεση με τον Τουρισμό Υγείας ο οποίος εμπερικλείει και τη διάσταση της 
ευεξίας και άρα διαφορετικές μορφές τουρισμού όπως ο Ιαματικός Τουρισμός, ο 
Τουρισμός ομορφιάς και ευεξίας (spa) κ.λ.π
Ο Ιατρικός τουρισμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες υπηρεσιών :

•Τον Ιατρικό Τουρισμό Επιλογής  (elective medical tourism), στον οποίο ο ασθενής ταξιδεύει για να πάρει μια συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία ,
        για λόγους κυρίως: 
   -ποιότητας της υπηρεσίας και συνολικά της υγειονομικής 
περίθαλψης  
   -το χρόνο αναμονής στη χώρα προέλευσης του για την παροχή 
παρόμοιας υπηρεσίας 
   -το κόστος της υπηρεσίας
   -την ευκαιρία να συνδυάσει ιατρική φροντίδα με ψυχαγωγία/ 
ταξίδι  

•Τη Διαχείριση Ιατρικών Αναγκών για ταξιδιώτες ο οποίοι βρίσκονται σε 
       ξένη χώρα για διακοπές, ή για επαγγελματικό ταξίδι, ή για
       προσωρινή εγκατάσταση. 
       Περιλαμβάνει επείγοντα περιστατικά υγείας 
       (π.χ. καρδιακό επεισόδιο) ή τακτικές υγειονομικές ανάγκες για χρόνια 
       νοσήματα (π.χ. αιμοκάθαρση νεφροπαθών)

Για τον ιατρικό τουρισμό επιλογής, σήμερα οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες είναι:
-μεταμοσχεύσεις οργάνων
-τεχνητή γονιμοποίηση
-ορθοπεδική θεραπεία και αποκατάσταση
-θεραπεία καρκίνου
-ορθοπεδική θεραπεία και αποκατάσταση
-οδοντιατρική
-οφθαλμολογία
-καρδιολογία/ καρδιοχειρουργική
-πλαστική/ αισθητική χειρουργική

Ενώ για για την δεύτερη κατηγορία οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι η διαχείριση ιατρικών αναγκών των 
τουριστών με χρόνιες παθήσεις όπως:
-Νεφροπάθειες
-Καρκινοπάθειες
-Καρδιοπάθειες
-Άτομα με αιματολογικά νοσήματα
-Άτομα τρίτης ηλικίας που χρήζουν συστηματικής ιατρικής και 
φαρμακευτικής παρακολούθησης


ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υπάρχουν κατηγορίες ιατρικών υπηρεσιών όπου υπάρχει ελληνικό συγκριτικό 
πλεονέκτημα. Σε αυτές θα μπορούσε να υπάρξει στο μέλλον εξειδίκευση.
Ο δημόσιος τομέας έχει σημαντική δυναμικότητα -από πλευράς υποδομών- σε πολλά νοσοκομεία της περιφέρειας.
Ωστόσο, ενώ τα νοσοκομεία θα μπορούσαν αξιοποιηθούν ,είναι υποστελεχωμένα και πάσχουν από οργανωτικές και λειτουργικές 
αδυναμίες και από "ξενοδοχειακή υποδομή". Το θεσμικό πλαίσιο και οι 
εργασιακές σχέσεις είναι δύσκαμπτα, και με τα σημερινά δεδομένα τα 
νοσοκομεία δεν θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν για ιατρικό τουρισμό. 

Σε γενικές γραμμές ισχύει ότι ο κλάδος υγείας στην Ελλάδα ως πάροχος ιατρικού 
τουρισμού έχει:

-Καλές υποδομές σε κτίρια και εξοπλισμό, σε πολλές περιοχές της χώρας
-Πολλούς και καλούς ιατρούς στις περισσότερες ειδικότητες
Ενώ πάσχει από:
-Οργάνωση και διαδικασίες
-Μάρκετινγκ
-Θεσμικό πλαίσιο